کاربرد نرم افزارend note در پژوهش های علوم ورزشی

کتاب حاضر شامل مباحث کاربردی در آمادگی جسمانی می باشد….

کاربرد نرم افزار End note:
کاربرد نرم افزار End note کتابی که پیش روی شماست و برای آشنایی
با مهارت های اصول استفاده از نرم‌افزار End note
آیا شده است این برنامه به قول Thom son Reuters راه حل کامل منابع می باشد این کتاب با این فرض آماده شده که به شما به چگونگی استفاده از Windows و پردازش کننده word آشنا هستید این کتاب به جهت پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم چاپ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید