ورزش و محدودیت اجتماعی در جامعه جهانی

ورزش و محدودیت اجتماعی در جامعه جهانی:
محدودیت اجتماعی یکی از مهمترین چالش ها در جوامع ….است و تعامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است این کتاب جدید و مهم به طرز انتقادی رابطه بین ورزش و محرومیت اجتماعی را از نظر های جهانی و میان فرهنگی بررسی می کند.
برای همه دانشجویان ، محققان و سیاست گذاران علاقه مند به جامعه شناسی ورزشی، توسعه ورزشی ،مدیریت ورزشی مطالعه این کتاب حائز اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید