ورزش در جامعه سرمایه داری

ورزش در جامعه سرمایه داری
این کتاب با… تاریخ ۳۰۰ ساله اخیر ورزش مدعی است که ورزش مدرن همان قدر محصول سرمایه داری است که کارخانه، بازار سهام و عدم …. ورزش در جامعه سرمایه داری این ایده که تولید ورزش را می توان با مفهوم فعالیت شناسانه … توضیح داد را رد می‌کند و موضوع کاوش این کتاب رابطه میان ورزش و اوضاع اصول اجتماعی ،اقتصادی …که ورزش تحت آن انجام می گیرد است

دیدگاهتان را بنویسید