مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی

کتاب حاضر شامل مباحث مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی  می باشد….

مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی
دانش مدیریت همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین جهت اداره سازمان ها و حل مشکلات آنهاست. کتاب حاضر مفاهیم کلیدی و اساسی رشته مدیریت ورزشی را که تحقق این حوزه نیاز دارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و تعریف می نماید هیچگاه این کتاب خود را در معنی کلید واژه ای صرف محصور نکرده است لذا به عنوان راهنمایی برای خوانندگانی است که می‌خواهند درک عمیقی از ساختار اصلی مدیریت ورزشی در شاخه‌های مختلفی چون …….،بازاریابی،……… ورزشی ،حقوق …. برنامه ریزی…..زیرشاخه ها داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید