مدیریت آموزشی در تربیت بدنی

کتاب حاضر شامل مباحث کاربردی در آمادگی جسمانی می باشد….

کتاب مدیریت آموزش در تربیت بدنی:
کتاب مدیریت آموزش در تربیت بدنی امروزه در سازمان های ورزشی نیاز به مدیرانی است که نه فقط در امور تعلیم و آموزش محبوب و صاحب نظر باشند بلکه در تشخیص مسائل مشکلات اداری و سازمانی نیز دقت و مهارت داشته باشند .برای رسیدن به این مقصود کتابی که پیش روی شماست می تواند برای سازمان‌های ورزشی دوره های آموزش ضمن خدمت کار و میدان و دانشجو مختلف علی الخصوص مدیریت آموزش و مدیریت ورزش در سطح کارشناسی تا دکترا مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید