گواهینامه ها

عنوان گواهینامه و کارگاه

1.گواهی تدریس کارگاه آموزشی ورزش و تندرستی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2.گواهی تدریس کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3.گواهینامه آموزشی دوره "مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی" ، کمیته ملی المپیک ،  به مدت 4 روز

4.گواهینامه دوره "مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی "، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

5.گواهینامه دوره "کلید های طراحی تمرین "، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

6.کارگاه بین المللی "روانشناسی ورزشی "، دانشگاه آزاد اسلامی

7.گواهینامه کارگاه آموزشی"فرا تحلیل در تربیت ورزشی " ، دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا...آملی

8.کارگاه آموزشی "سلامت ، تحرک و صنعت" ، دانشگاه شمال

9.کارگاه آموزشی"آشنایی با نمونه های موفق کارآفرینی ورزشی در ایران و جهان " ، دانشگاه تهران

10.کارگاه آموزشی"نمونه گیری و چالش های آن در پژوهش های مدیریت ورزشی" ، دانشگاه تهران

11.کارگاه آموزشی"مدیریت کاربردی تشریفات و آداب معاشرت رسمی در ورزش" ، دانشگاه تهران

12.کارگاه آموزشی"آشنایی با کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی" ، دانشگاه تهران

13.کارگاه آموزشی"چگونگي نوشتار و انتشار مقالات علمي در مجلات ISI" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

14.کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار spss ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

15.کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار word" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

16.کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار power point" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

17.کارگاه آموزشی "ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

18.کارگاه آموزشی "برنامه ریزی درسی و آموزشی" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

19.کارگاه آموزشی "کتابخانه دیجیتال"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

20.کارگاه آموزشی "آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویی" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

21.گواهینامه "مهارت فنی و حرفه ای  ICDL درجه 1 و 2"  از سازمان فنی و حرفه ای

22.گواهینامه "مهارت فنی و حرفه ای اپراتوری مقدماتی رایانه" از سازمان فنی و حرفه ای

23.گواهینامه "مهارت فنی و حرفه ای کارور رایانه درجه 1" از سازمان فنی و حرفه ای

24.گواهینامه دوره"تفویض اختیارات کمیسون موارد خاص" ، دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس

25.کارگاه آموزشی "استعدادیابی در ورزش " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

26.کارگاه آموزشی "مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی " ، اداره ورزش و جوانان لاهیجان

27. کارگاه آموزشی "کاربرد گیاهان دارویی در فعالیت ورزشی " ، پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

28. کارگاه آموزشی "شخصیت، سیره و تفکرات امام خمینی(ره) " ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

29. کارگاه آموزشی " دفاع مقدس با رویکرد کنگره شهدا " ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

30. کارگاه آموزشی " روشنگری سیاسی " ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

31. کارگاه آموزشی " مباحث  تربیتی در روانشناسی " ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

32. کارگاه آموزشی " حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر " ، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

33. گواهی پایان دوره دانش افزایی اساتید " اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح 2 " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت