کتاب

مفاهیم کلیدی در مدیریت ورزشی، انتشارات حتمی - 1395

اخلاق ورزشی، انتشارات بامداد کتاب - 1395

آمادگی جسمانی کاربردی، نشر شمال پایدار - 1395

روش های آموزش و تدریس در تربیت بدنی، نشر شمال پایدار - 1396

اصول و فلسفه در تربیت بدنی و ورزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - 1389

کاربرد نرم افزار end note در پژوهش های علوم ورزشی، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم - 1390

 
 

مدیریت آموزشی در تربیت بدنی، انتشارات کتاب های سبز شمال - 1396

 
 

ورزش در جامعه سرمایه داری، چاپ ویونا - 1394