دکتر سیاوش خداپرست

دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
Image
آدرس:
لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اداره تربیت بدنی
تلفن تماس:
+0123 456 789
ایمیل:
s.khodaparast@yahoo.com

Justice

روش های آموزش و تدریس در تربیت بدنی

روش های آموزش و تدریس در تربیت بدنی
سال1396

آمادگی جسمانی کاربردی

آمادگی جسمانی کاربردی
سال1395

*** اخلاق ورزشی ******

*** اخلاق ورزشی  ******
سال1395

مفاهیم کلیدی در مدیریت ورزشی

مفاهیم کلیدی در مدیریت ورزشی
سال1395

کاربرد نرم افزار end note در ...

کاربرد نرم افزار end note در ...
سال1390

آثار علمی و پژوهشی

اصول و فلسفه در تربیت بدنی و ورزش

اصول و فلسفه در تربیت بدنی و ورزش
سال1389

Immigration

Immigration
313 Case Solve

*** ورزش در جامعه سرمایه داری

*** ورزش  در  جامعه  سرمایه  داری
سال1396

مدیریت آموزشی در تربیت بدنی

مدیریت آموزشی در تربیت بدنی
سال1396

Business Contracts

Business Contracts
436 Case Solve

How Can We Help?

Experienced Attorneys Professional Approach.

Seeing Things Differently

We understand the importance of organizational mission and the unique challenges that nonprofit organizations face.

Freedom to Succeed

We understand the importance of organizational mission and the unique challenges that nonprofit organizations face.

For Businesses

We understand the importance of organizational mission and the unique challenges that nonprofit organizations face.
Image
رئیس دانشکده تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تلفن تماس: 1234 5677 89