دکترسیاوش خداپرست

عنوان گواهینامه و کارگاه

ردیف

تدریس کارگاه آموزشی اخلاق ورزشی ویژه مسئولین تربیت بدنی زندان های کشور

1

تدریس کارگاه آموزشی اخلاق ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی سمینار کشوری ورزش در طبیعت – تهران

2

تدریس کارگاه آموزشی اخلاق ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی سمینار کشوری ورزش در طبیعت – قم

3

تدریس کارگاه آموزشی اخلاق ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان – تهران

4

تدریس کارگاه آموزشی توسعه ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب  اداره کل ورزش و جوانان گیلان – شهرستان مرزی آستارا

5

تدریس کارگاه آموزشی توسعه ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب   اداره کل ورزش و جوانان گیلان – شهرستان رضوانشهر

6

تدریس کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی ویژه پاسداران و کادر اجرایی تیپ میرزا کوچک مریدان

7

تدریس کارگاه آموزشی آسیب های شایع در ورزش  ویژه پاسداران و کادر اجرایی تیپ میرزا کوچک مریدان

8

تدریس کارگاه آموزشی ورزش و تندرستی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

9

تدریس کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان  

10

تدریس کارگاه آموزشی مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی ، اداره ورزش و جوانان لاهیجان

11

تدریس کارگاه آموزشی اخلاق در ورزش سما مرکز سیاهکل

12

گواهینامه آموزشی دوره مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ، کمیته ملی المپیک ،  به مدت 4 روز

13

گواهینامه دوره مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

14

گواهینامه دوره کلید های طراحی تمرین ، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

15

کارگاه بین المللی روانشناسی ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی

16

گواهینامه کارگاه آموزشیفرا تحلیل در تربیت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا…آملی

17

کارگاه آموزشی سلامت ، تحرک و صنعت ، دانشگاه شمال

18

کارگاه آموزشیآشنایی با نمونه های موفق کارآفرینی ورزشی در ایران و جهان ، دانشگاه تهران

19

کارگاه آموزشینمونه گیری و چالش های آن در پژوهش های مدیریت ورزشی ، دانشگاه تهران

20

کارگاه آموزشیمدیریت کاربردی تشریفات و آداب معاشرت رسمی در ورزش  دانشگاه تهران

21

کارگاه آموزشیآشنایی با کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی  دانشگاه تهران

22

کارگاه آموزشیچگونگی نوشتار و انتشار مقالات علمی در مجلات ISI ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

23

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار spss دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

24

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار word  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

25

 

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار power point  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

26

کارگاه آموزشی ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

27

کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

28

کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

29

کارگاه آموزشی آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

30

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای  ICDL درجه 8 و 0  از سازمان فنی و حرفه ای

31

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای اپراتوری مقدماتی رایانه از سازمان فنی و حرفه ای

32

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کارور رایانه درجه 8 از سازمان فنی و حرفه ای

33

گواهینامه دورهتفویض اختیارات کمیسون موارد خاص  دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس

34

کارگاه آموزشی استعدادیابی در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

35

کارگاه آموزشی حقوق ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

36

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

37

کارگاه آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در ورزش   دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و پژوهشگاه تربیت بدنی

38

کارگاه آموزشی دارو ها و مکمل های ورزشی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

39

کارگاه آموزشی دارو ها و مکمل های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

40

کارگاه طرح ضیافت اندیشه قرآنی استادان دفترفرهنگ اسلامی واحد رشت با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

41

کارگاه طرح ضیافت اندیشه استادان دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان  با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

42

کارگاه سلسله نشست های معرفت افزایی ویژه اساتید و اعضا هیات علمی دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان  با همکاری نهااد نمایندگی مقام معظم رهبری

43

کارگاه طرح هم اندیشی استادان با موضوع )انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن( دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان  با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

44

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع )اندیه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح 0( دفترفرهنگ اسلامی واحاد رشات باا همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

45

کارگاه هم اندیشی دفاع مقدس و حماسه سوم خرداد بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

46

کارگاه هم اندیشی چگونگی انتخاب مجلات علمی و پژوهشی ISI  وISC بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

47

کارگاه هم اندیشی وحدت ملی و مبارزه با تروریسم بین الملل بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

48

کارگاه هم اندیشی نشست روایتگری حماسه دفاع مقدس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

49

کارگاه هم اندیشی شاخص های استاد بسیجی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

50

سخنران و برگزار کننده کرسی آزاد اندیشی با عنوان نقش ورزشکاران در دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

51

اجرای کرسی آزاد اندیشی دانشجویی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در مرکز سیاهکل

52

برگزاری کرسی آزاد اندیشی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش کنفارانس ملای تربیات بادنی واحاد لاهیجان 

53

برگزاری کرسی آزاد اندیشی جانمایی تدبیر در ورزش کشور همایش ملی تربیت بدنی واحد لاهیجان  

54

مشارکت فعال در کرسی آزاد اندیشی با محوریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانگاه دپیام نور استان اصفهان

55

گواهی شرکت در دوره های تعالی معنوی فدراسیون ورز جمهوری اسلامی ایران

56

کارگاه هم اندیشی شخصیت، سیره و تفکرات امام خمینی)ره( بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

57

کارگاه هم اندیشی دفاع مقدس با رویکرد کنگره شهدا بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

58

کارگاه هم اندیشی روشنگری سیاسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

59

کارگاه هم اندیشی مباحث تربیتی در روانشناسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

60

کارگاه هم اندیشی حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

61

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع )اندیه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح 4( دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

62

کارگاه هم اندیشی نقش دفاع مقدس در بصیرت افزایی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

63

کارگاه هم اندیشی آشنایی با اندیشه های استاد شهید مطهری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

64

کارگاه آموزشی آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

65

کارگاه هم اندیشی واکاوی عوامل بروز و پیدایش فرق اسلامی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

66

کارگاه هم اندیشی حماسه مقاومت خرمشهر و شکست حصر آبادان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

67