کتاب های دکتر خداپرست

کتاب های چاپ شده دکتر سیاوش خداپرست

مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی

کتاب حاضر شامل مباحث مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی  می باشد….

امادگی جسمانی کاربردی

کتاب حاضر شامل مباحث کاربردی در آمادگی جسمانی می باشد….

مدیریت آموزشی در تربیت بدنی

کتاب حاضر شامل مباحث مدیریت آموزشی در تربیت بدنی می باشد….

کاربرد نرم افزارend note در پژوهش های علوم ورزشی

کاربرد نرم افزارend note در پژوهش های علوم ورزشی ،انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی وزاارت علوم 1390

روش های آموزش وتدریس در تربیت بدنی

روش های آموزش وتدریس در تربیت بدنی ،نشرشمال پایدار1396

اصول نگارش علمی

دکترسیاوش خداپرست

اصول وسرپرستی در تربیت بدنی و ورزش

اصول وسرپرستی در تربیت بدنی و ورزش،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 1389

اخلاق ورزشی

اخلاق ورزشی،انتشارات بامداد کتاب1395

اصول وفلسفله در تربیت بدنی و ورزش

اصول وفلسفله در تربیت بدنی و ورزش،انتشارات دانشگاه ازاد 1389

اصول مدیریت ورزشی بارویکرد ورزش تکواندو

دکترسیاوش خداپرست