کتاب اصول مدیریت ورزش با رویکرد ورزش تکواندو

اصول و فلسفه در تربیت بدنی
اصول و فلسفه تربیت بدنی باید برمبنای اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در هر نظامی تعیین شود.
فلسفه روشنگر ارزش های تربیت بدنی و ورزش می باشدو تعیین اصول و فلسفه تربیت بدنی نیز برعهده متخصصین و اساتید این رشته از علوم می باشد .در این کتاب تلاش شده است ،شناخت عمیق تری نسبت به فلسفه، فیلسوف ،شناخت های مختلف تعلیم و تربیت و فواید آن چه از لحاظ تفکر فلسفی و چه از ..حیطه های خاص آن برای دانشجویان این رشته روشن گردد.

دیدگاهتان را بنویسید