دکترسیاوش خداپرست

مقالات:

مقالات علمی چاپ شده ISI و ICS

مقالات علمی و پژوهشی

مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تربیت بدنی به تفکیک جنسیت و دانشگاه محل تحصیل

بررسی رابطه بین سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ 1 و لیگ برتر فوتبال ایران

مقایسه ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش مديران نسبت به تغییر در سازمان هاي ورزشي منتخب

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

شماره صفحات

1

Educational Philosophy Preferences in Physical Education Students

Annals of Biological

Research

2012

4228-4222

Vol. 3, No. 8

2

Impact of Organizational Justice Perceptions on Job Satisfaction and Organizational Commitment: The Iranian Sport Federations Perspective

Annals of Biological

Research

2012

4238-4229

Vol. 3, No. 8

3

Measurement and evaluation of the realization of organizational learning capability in the Department of Physical Education of Guilan

Basic and Applie
Scientific Research

2012

11313-11315

Vol. 2, No. 11

4

The relationship between leadership styles and power supplies in Physical Education departments managers of Guilan from the perspective of their employees

Basic and Applie
Scientific Research

2012

9770-9775

Vol. 2, No. 10 

5

The Relationship between Organizational Learning and Readiness for Change in the Staff of Physical Education Offices

Annals of Applied

Sport Science

2013

19 – 23

Vol. 1, No. 1

6

Comparison of Conflict Management Strategies of Physical Education Office Managers Based on some Demographic Characteristics

Annals of Applied

Sport Science

2013

12 – 18

Vol. 1, No. 1