دکتر سیاووش خداپرست

  • مقالات علمي و پژوهشي

 

سال انتشار

نام مجله

عنوان مقاله

رديف

پذیرش برای انتشار

نشریه مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی

ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش

1

پذیرش برای انتشار

نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجیگری مدیریت دانش و

 سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

 2

پذیرش برای انتشار

فصلنامه علوم ورزش

 نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلان

 3

 1398

سلامت و سالمندی خزر

 ارتباط بین کمالگرایی با استرس و فرسودگی ورزشی

4

 1398

نشریه مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای  باشگاههای ورزشی والیبال

5

 1398

نشریه پژوهش سلامت

ارتباط بین مؤلفه های چندگانه سلامت عمومی با میزان رضایت  شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

6

 1396

نشریه مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی

بررسی تاثیر به کارگیری شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفههای مهارتهای ارتباطی

7

 1396

مطالعات تربیت بدنی وعلوم ورزشی

بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی در استان گیلان

8

 1396

مطالعات مدیریت و کارآفرینی

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

 9

 1396

مطالعات تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ارتباط بین سبک تفکر با مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

 10

 1396

مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

تاثیر یکدوره برنامه تمرینی بر شاخص های کیفیت زندگی و سطح کیفیت ذهنی خواب دانشجویان غیرفعال

 11

 1393

فصلنامه علمی پژوهشی جهش

بررسی اثر ذهنیت فلسفی بر فلسفههای آموزشی اعضاء هیأت علمی تربیتبدنی و علوم ورزشی کشور

 12

 1394

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعه راهبردهای مدیریت ورزش کشور به روش SWOT

17

 1388

فصلنامه جهش

بررسی رابطه بین سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ 8 و لیگ برتر فوتبال ایران

 13

 1389

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران

مقایسه ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش مدیران نسبت به تغییر در سازمان های ورزشی منتخب

 14

 1389

فصلنامه علوم ورزش

مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تربیت بدنی به تفکیک جنسیت و دانشگاه محل تحصیل

 15