دکتر سیاوش خداپرست

سال

نحوه ي

ارائه

نام همايش

عنوان مقاله

رديف

1397

سخنرانی

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

شناسایی ارتباط بین ابعاد کمال گرایی و راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی ورزشی ورزشکاران

1

1397

سخنرانی

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

بررسی نقش پارک های تفریحی- ورزشی بر کیفیت زندگی شهروندان کلانشهر رشت

2

1397

پوستر

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

بررسی رابطه بین هدف گذاری با انگیزش شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال 3

3

1397

پوستر

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

بررسی رابطه بین هوش معنوی با پرخاشگری و اعتماد به نفس در بین دختران 4

4

1397

پوستر

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با میزان سلامت روان کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار اداره آموزش و پرورش لاهیجان

5

1397

پوستر

دومین همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت – اهواز

رابطه جو اخلاقی سازمانی با سبک های مدیریت تعارض کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

6

1396

سخنرانی

چهارمین کنفرانس بین المللي علوم ورزشي

رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

7

1396

سخنرانی

چهارمین کنفرانس بین المللي علوم ورزشي

ارتباط سبک تفکر با مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

8

1396

سخنرانی

دهمین همايش بین المللي پژوهشگاه تربیت بدني

بررسی اثر آموزش یک ترم اصول و فلسفه تربیتبدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامهریزی ورزشی

9

2016

Poster

International conference in  Singapore

The effect of relationship marketing and relationship quality on customer loyalty sport in

guilan

10

1395

 

سخنرانی

اولین همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پیشگیري و قهرماني

تدوین استراتژی فعالیت های ورزشی تفریحی دانشجویان دانشگاه های استان گیلان

11

1395

 

سخنرانی

اولین همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پیشگیري و 1395

 12
1395

 

سخنرانی

اولین همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پیشگیري و قهرماني

اثرخلاقیت بر کاربرد مدیریت دانش و بهره وری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

13

1395

 

سخنرانی

اولین همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پیشگیري و قهرماني

بررسی عوامل موثر بر ترجیح بانوان ورزشکار به کالاهای خارجی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی

14

1394

پوستر

اولین همايش ملي بازاريابي ورزشي

بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی استان گیلان

15

1394

پوستر

اولین همايش ملي ورزش براي همه وزارت ورزش

بررسی میزان کیفیت خدمات، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای دولتی استان گیلان

16

 

1394

پوستر

اولین همايش ملي ورزش براي همه وزارت ورزش

تدوین برنامه استراتژیک گردشگری ورزشی استان گیلان

17

1394

 

سخنرانی

اولین کنفرانس ملي دستاوردهاي فناورانه تربیت بدني و علوم ورزشي ايران

بررسی میزان کیفیت خدمات، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای دولتی استان گیلان

18

1393

 

سخنرانی

اولین کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين علمي در توسعه ورزش کشور  لاهیجان

تاثیر ورزش در گذران اوقات فراغت و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

19

1393

 

سخنرانی

اولین کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين علمي در توسعه ورزش کشور  لاهیجان

مقایسه مهارت های روان شناختی بسکتبالیست های مرد نخبه وغیرنخبه

)انگیزش، اعتماد به نفس ، تمرکز، تصویرسازی ذهنی،حالات روانی ،

1393

 
1393

پوستر

اولین همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي – ملاير

روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات  ورزش و جوانان استان گیلان

21

1393

سخنرانی

سومین همايش ملي ورزش براي همه زنجان

ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش به تغییر در کارکنان اداره کل ورزش  و جوانان استان گلستان

22

1393

سخنرانی

سومین همايش ملي ورزش براي همه زنجان

بررسی عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت ورزشی استان گیلان

23

1393

پوستر

سومین همايش ملي دانشجويي  تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهید بهشتي

بررسی ذهنیت فلسفی اعضای هیأت علمی تربیتبدنی دانشگاههای کشور

24

1393

سخنرانی

اولین همايش ملي تربیت بدني پیام نور لرستان

اندازهگیری و ارزیابی میزان تحقق قابلیت یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

25

1392

سخنرانی

همايش ملي دستاوردهاي نوين علمي در

تربیت بدني و علوم ورزشي قائم شهر

ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش به تغییر در کارکنان اداره کل ورزش  و جوانان استان مازندران

26

1391

پوستر

همايش بین المللي دانشگاه شمال

Impact of Organizational Justice Perceptions on Job

Satisfaction and Organizational Commitment: The Iranian

Sport Federations Perspective

27

 

1391

 

پوستر

همايش بین المللي دانشگاه شمال

Reviews relationship between leadership style with individual features in managers offices Exercise and youth Guilan  province from the employees perspective them

28

 

1391

 

پوستر

همايش بین المللي دانشگاه شمال

Educational Philosophy Preferences in Physical Education Students

29

 

1391

پوستر

همايش بین المللي دانشگاه شمال

The relationship between power and demographic characteristics of the Director of Administration of Sports

and Youth province in terms of their staff

30

1390

پوستر

دومین همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي

اصلاح ساختار، قوانین و مقررات در جهت خصوصی سازی ورزش کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکدههای تربیت بدنی کشور

31

1391

پوستر

همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي

)آزاد آمل(

روابط ساده و چند گانه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان تربیت بدنی

32

1391

سخنرانی

همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي

)آزاد آمل(

ادراک راهبرد های مدیریت تعارض به عنوان یک پیشگوی رضایت شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

33

1391

پوستر

همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي

)آزاد آمل(

بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت

34

 

 

 

بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنان

 

1390

 

پوستر

همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي

)آزاد آمل(

اندازه گیری و ارزیابی میزان تحقق قابلیت یادگیری سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان گیلان

35

1390

پوستر

همايش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي

)آزاد آمل(

ارتباط بین یادگیری  سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارشناسان ادارات کل تربیت بدنی استان های گیلان ، مازندران و گلستان

36

1390

 

سخنرانی

همايش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهیجان

مقایسه راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی مازندران و گیلان بر اساس برخی ویژگی های دموگرافیک

37

1390

سخنرانی

همايش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهیجان

روابط ساده و چند گانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان سازمان تربیت بدنی

38

1385

سخنرانی

همايش منطقه اي دانشگاه آزاد دامغان

بررسی مقایسه ای و ارتباط میان عزت نفس و اضظراب در دانشجویان پسر و دختر ورزشکار و غیرورزشکار

39

 

1385

 

سخنرانی

همايش بین المللي دانشگاه آزاد اسلامي

بررسی یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر تغییرات بیوشیمی خون در وزنه برداران جوان و دانشجویان پسر تربیت بدنی

40

 

1385

 

سخنرانی

همايش بین المللي دانشگاه آزاد اسلامي

بررسی یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر گلبول های سفید و متغیر های آن در وزنه برداران جوان و دانشجویان پسر تربیت بدنی

41

 

1385

 

سخنرانی

همايش ملي تربیت بدني دانشگاه الزهرا

بررسی یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر متغیر های پلاکت خون در وزنه برداران جوان و دانشجویان پسر تربیت بدنی

42

1398

 

سخنرانی

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی

در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

43

1398

 

سخنرانی

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی

در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

بررسی رابطه مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ورزشی استان گیلان

44

1397

سخنرانی

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

شناسایی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری ورزشی استان گیلان از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و متخصصان گردشگری

45

1397

 

سخنرانی

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با افسردگی و پرخاشگری در بین زنان ورزشکار شنوا و ناشنوا شهر تهران

33

1397

سخنرانی

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

بررسی رابطه بین هدف گذاری با انگیزش درونی شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور

32