دکترسیاوش خداپرست

نوع همكاري

سال

سازمان

نام طرح

رديف

مجری طرح

 1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

ارتباط بین نگرش به تغییر با یادگیری سازمانی در کارکنان

ادارات کل تربیت بدنی استانهای مازندران، گلستان و گیلان

 1

مجری طرح

 1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

ارتباط بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

2

مجری طرح

 1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

بررسی اثر ذهنیت فلسفی بر فلسفه های آموزشی اعضاء هیأت علمی تربیتبدنی و علوم ورزشی کشور

 3

مجری طرح

 1391

مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

بررسی سطح فراوانی و سطوح مشارکت ورزشی به تفکیک گروه های سنی در مردان و زنان استان گیلان

 4

همکار طرح

 1392

مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

آسیب شناسی حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبال

 5

همکار طرح

 1393

مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی استان گیلان

 6

همکارطرح

 1393

مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

بررسی موانع جذب حمایتهای مالی شرکتهای صنعتی از ورزش استان گیلان

 7

مجری طرح

 1394

مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

تدوین برنامه استراتژیک گردشگری ورزشی استان گیلان

 8

مجری طرح

 1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش همگانی استان گیلان

 9