رديفنام طرحسازمانسالنوع همكاري
1ارتباط بین نگرش به تغییر با یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهای مازندران، گلستان و گیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۱۳۸۹مجری طرح
2ارتباط بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۹۰مجری طرح
3بررسی اثر ذهنیت فلسفی بر فلسفه های آموزشی اعضاء هیأت علمی تربیتبدنی و علوم ورزشی کشوردانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۹۱مجری طرح
4آسیب شناسی حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبالمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۲همکار طرح
5بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی استان گیلانمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان۱۳۹۳همکار طرح
6بررسی موانع جذب حمایتهای مالی شرکتهای صنعتی از ورزش استان گیلانمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۳همکارطرح
7تدوین برنامه استراتژیک گردشگری ورزشی استان گیلانمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۴مجری طرح
8تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش همگانی استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۹۵مجری طرح
9بررسی میزان کیفیت خدمات ، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی استان گیلانمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان1395مجری طرح
10تدوين برنامه استراتژيك توسعه ورزش همگاني استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان1395 مجری طرح
11تاثیر تکنولوژی های نوین بر عملکرد و جذابیت رویدادهای ورزشیمرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان1399مجری طرح