دکترخداپرست درجه ممتازی رادر بین مدرسان فدراسیون همگانی کشور کسب نمود.