دکتر سیاوش خداپرست

سوابق تحصيلي:

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

محل تحصيل

موسسه/دانشگاه

از تاریخ

تا تاریخ

معدل

ديپلم

ریاضی‌فيزیک

ایران

1375

1378

17/17

کارشناسي

تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

دانشگاه شمال

1381

1384

17/12

کارشناسي ارشد

مدیریت ورزشی

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

1385

1387

18/57

دکتری

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

ایران

دانشگاه شمال

1391

1394

19/61

 

·  فارغ التحصیل رتبه اول علمي)دانشجوي ممتاز( در دوره دکتري ورودي 91

· دفاع رساله با درجه عالي و نمره 19/87 با عنوان ”طراحی مدل توسعه بازاریابی باشگاه های لیگ برتر والیبال ایران ” با راهنمايي پروفسور سیدمحمدحسین رضوي و مشاوره دکتر مرتضي رضايي صوفي و پروفسور علي محمد صفانیا.

· فارغ التحصیل رتبه دوم علمي)دانشجوي ممتاز( در دوره کارشناسي ارشد ورودي 85

· دفاع پاياننامه با درجه عالي و نمره 19/40 با عنوان ”بررسی ارتباط بین سبک های رهبری وضعی با منابع قدرت در مدیران

ادارات تربیت بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنها” با راهنمايي دکتر مهوش نوربخش و مشاوره دکتر مهرعلي همتي نژاد