سوابق تحصيلي:

  • فارغ التحصیل رتبه اول علمي(دانشجوي ممتاز) در دوره دکتری ورودی 91
  • دفاع رساله با درجه عالي و نمره 78/19 با عنوان “طراحی مدل توسعه بازاریابی باشگاه های لیگ برتر والیبال ایران “ با راهنمايي پروفسور سیدمحمدحسین رضوی و مشاوره پروفسور مرتضی رضایی صوفی و پروفسور علی محمد صفانیا.
  • فارغ التحصیل رتبه دوم علمي(دانشجوي ممتاز) در دوره كارشناسي ارشد ورودی 85
  • دفاع پايان‌نامه با درجه عالي و نمره 19/40 با عنوان “بررسي ارتباط بین سبک های رهبری وضعی با منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنها“ با راهنمايي پروفسور مهوش نوربخش و مشاوره پروفسور مهرعلی همتی نژاد.
مقطع تحصيلیرشته تحصيلیمحل تحصيلموسسه/دانشگاهاز تاریختا تاریخمعدل
ديپلمریاضی‌فيزیکایران۱۳۷۵۱۳۷۸۱۷/۱۷
کارشناسيتربیت بدنی و علوم ورزشیایراندانشگاه شمال۱۳۸۱۱۳۸۴۱۷/۱۲
کارشناسي ارشدمدیریت ورزشیایراندانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج۱۳۸۵۱۳۸۷۱۸/۵۷
دکتریمدیریت و برنامه ریزی ورزشیایراندانشگاه شمال۱۳۹۱۱۳۹۴۱۹/۶۱