تالیفات

ردیفنام کتابتألیف/ترجمه ناشرسال نشرتيراژ
1تمرینات پلیومتریک برای نوجوانانترجمهانتشارات هخامنش13881000
2اصول و فلسفه در تربیت بدنی و ورزشتألیفدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان13902000
3کاربرد نرم افزار end note در پژوهش های علوم ورزشیتألیفپژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم13911000
4ورزش در جامعه سرمایه داری ترجمهچاپ ویونا13941000
5آمادگی جسمانی کاربردیتالیفنشر شمال پایدار13951000
6اخلاق ورزشیتالیفانشارات بامداد کتاب1395330
7مفاهیم کلیدی در مدیریت ورزشترجمهانتشارات حتمی(چاپ اول) (چاپ دوم) 1395 1397 500 500
8مدیریت آموزشی در تربیت بدنیتالیفانتشارات سبز شمال13961000
9روش های آموزش و تدریس تربیت بدنیتالیفنشر شمال پایدار13961000
10روانشناسی ورزشی برای مربیانترجمهنشر شمال پایدار1396500
11سیاست های ورزشیترجمهسفیر سلامت13961000
12ورزش و محرومیت اجتماعیترجمهانتشارات کادوسان13961000
13اصول سرپرستی در تربیت بدنیتالیفنشر طنین دانش(چاپ اول) (چاپ دوم) 1396 1397 500 500
14اصول مدیریت در سازمان های ورزشیتالیفانتشارات شمال پایدار13971000
15اصول نگارش علمیترجمهدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان14001000
16زبان تخصصی مدیریت ورزشیتالیفانتشارات بامداد کتاب1399100
17مدیریت ورزشی با رویکرد ورزش تکواندوتالیفاتشارات سنجش و دانش1399100
18مدیریت در سازمان های ورزشی (اصول، مبانی و برنامه ریزی رویدادها)تالیفدانشگاه علامه طباطبایی1400500
19اخلاق مداری در ورزش تالیفدر دست چاپ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1400 انتشار خواهد يافتدر سال 1400 انتشار خواهد يافت
20اصول بازاریابی در ورزش تالیفدر دست چاپ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1400 انتشار خواهد يافتدر سال 1400 انتشار خواهد يافت

جدیدترین کتاب های دکترخداپرست

اصول مدیریت ورزشی

اصول مدیریت ورزشی اثری از دکتر سیاوش خداپرست 

اصول نگارش علمی

اصول نگارش علمی اثری از دکتر سیاوش خداپرست