امادگی جسمانی کاربردی

کتاب حاضر شامل مباحث کاربردی در آمادگی جسمانی می باشد….

آمادگی جسمانی کاربردی
باید پذیرفت جامعه پویا به افراد سالم هم به لحاظ جهانی هم به لحاظ روانی نیازمند است لذا تشویق تمامی… جامعه به ورزش فعالیت جسمانی از وظایف اصلی تمام افرادی است که در این حیطه خطیر ایفای نقش می‌کنند. در همین راستا کتاب حاضر با هدف الگوی کامل برای شما که شیفته پیشرفت ،موفقیت و بهبود کیفیت در زندگی خود هستید با یک رویکرد کاربردی در عین حال ساده معنای انتقال برخی از مفاهیم آمادگی جهانی تدوین شده است

دیدگاهتان را بنویسید