اصول وسرپرستی در تربیت بدنی و ورزش

کتاب اصول سرپرستی و تربیت بدنی
کتاب حاضر با توجه به نیازمندی مدیران و سرپرستان سازمان های ورزشی ،اساتید و دانشجویان …مختلف مدیریت ورزش تنظیم شده است .آن چه که در این کتاب با آن آشنا خواهید شد شامل آشنایی با مفاهیم مدیریت و آشنایی با شیوه های سازماندهی رویدادها و جشنواره های ورزشی، بوجه بندی و مدیریت مالی آن ها ،چگونگی تنظیم تقویم ورزشی ،آموزش جدول ساعت و کاربرد آنها در شرایط …و آشنایی با سرپرستی و اعزام تیم های ورزش و بسیاری از مطالب دیگر است که به شکلی کاربردی و بر اساس تجربیات عملیاتی نویسنده نگاشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید