دکتر سیاوش خداپرست دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

لحظات ثبت شده در کنار دکتر خداپرست

جدیدترین کتاب های دکترخداپرست

اصول نگارش علمی

اصول نگارش علمی اثری از دکتر سیاوش خداپرست 

اصول مدیریت ورزشی

اصول مدیریت ورزشی اثری از دکتر سیاوش خداپرست